სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა

„საზოგადოების" მართვა ხორციელდება გამგეობის მიერ, გამგეობის

  თავმჯდომარედ არჩეულია ბატონი მიხეილ ბეგიაშვილი

      "საზოგადოების" ტექნიკური პერსონალი :

ბ-ნი დავით ბეგიაშვილი - ფინანსური მენეჯერი

ქ-ნი ლია ოდიშელიძე - ოფისის მენეჯერი

ქ-ნი გულიზარ კაპანაძე- სპეციალისტი - ექსპერტი

ბ-ნი გიორგი ქაშაკაშვილი - ოპერატორი


   "საზოგადოებაში" გაწევრიანება შეუძლია ნებისმიერ პირს.

"საზოგადოების" წევრად მიღება ხდება გამგეობის მიერ, მსურველის წერილობითი განცხადების საფუძველზე.

1. "საზოგადოებაში" გაწევრიანებისათვის საჭიროა :

ა) შეავსოთ განცხადების ფორმა ;

ბ) წარმოადგინოთ 1 ფოტო (3x4) წევრის მოწმობის მისაღებად;

2. "საზოგადოების" წევრის საწევრო გადასახადი განსაზღვრულია "საზოგადოების" წესდებით და იგი შეადგენს 2 ლარს თვეში.

3. საწევრო გადასახადის გადახდა ხორციელდება "საზოგადოების" ოფისის მენეჯერთან.